Principle of Fairness

Printen nog geen beoordelingen

Omdat mens en natuur samen de wereld delen als leefomgeving, past het om eerlijk om te gaan met beide. De internationale biologische koepelorganisatie IFOAM noemt fairness of, in het Nederlands, billijkheid als kernwaarde voor biologische productie. Alleen bij eerlijk omgaan met elkaar is de duurzaamheid van productie overeind te houden.

Bij fairness passen de sleutelwoorden billijkheid, respect, rechtvaardigheid en rentmeesterschap. Biologische producenten en consumenten houden rekening met alle deelnemers in de keten, ook met de dieren daarin.

Fairness staat voor respect. Biologische ketens behandelen mens en natuur eerlijk. Dit respect uit zich in een fatsoenlijke behandeling en betaling van producenten en alle andere ketenpartners. Een (te) lage prijs voor de boer dwingt om te produceren onder de kostprijs. De rekening komt dan uiteindelijk bij de boerenfamilies en bij de omgeving.

Enkel kostprijsgedreven produceren resulteert in verwaarlozing van mens, dier en milieu. De verborgen kosten duiken op andere plaatsen op. Zo zal de prijs voor reiniging van vervuild water bij de belastingbetaler terechtkomen. De burger gaat vervuiling los zien van productie. Biologische productie wil het bewustzijn stimuleren als het belasting van de omgeving betreft. Ongewenste neveneffecten en afval horen in de kostprijs van voedsel. Voorkómen van de ongewenste neveneffecten staat voorop.

Dierenwelzijn

De zorg voor dieren valt onder fairness. Respectvol met dieren omgaan houdt voor de biologische sector in dat zij ruimte krijgen om zich diereigen te gedragen. Varkens kunnen wroeten, kippen scharrelen.

Onder diereigen valt ook de passende voeding per dier. Een varken krijgt als alleseter ander voer dan een herkauwende koe die met zijn meerdere magen ruwvoer kan verwerken. Biologische veehouders voeren de dieren zoals dat past bij het lichaam van het dier.

Werkomgeving

Met een fijne werkomgeving behoudt de biologische sector de werknemers en ondernemers die kiezen voor biologisch. Net zo belangrijk is dat in de toekomst steeds weer nieuwe mensen zich aangetrokken voelen tot werken in de biologische productieketens. Voor voortzetting en groei van de biologische productie geldt daarom dat fairness onlosmakelijk verbonden is met de sector.

Principle of Fairness

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: